72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa(Aggivacchagotta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với …

72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa Đọc tiếp »