Kinh Càtumà

67. Kinh Càtumà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 67. Kinh Càtumà(Càtumà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan). Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm…