Kinh Bhaddàli

65. Kinh Bhaddàli

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 65. Kinh Bhaddàli(Bhaddàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế…