65. Kinh Bhaddàli

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 65. Kinh Bhaddàli(Bhaddàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: — Này các …

65. Kinh Bhaddàli Đọc tiếp »