93. Kinh Assalàyana

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 93. Kinh Assalàyana(Assalàyana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị Bà-la-môn ấy suy nghĩ: …

93. Kinh Assalàyana Đọc tiếp »