132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả(Anandabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda (A-nan) tại hội trường thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan …

132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả Đọc tiếp »