152. Kinh Căn tu tập

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 152. Kinh Căn tu tập(Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời …

152. Kinh Căn tu tập Đọc tiếp »