29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 29. Ðại kinh Thí dụ Lõi câyMahasaropama-sutta Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo và dạy như sau: …

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây Đọc tiếp »