12. Ðại kinh Sư tử hống

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 12. Ðại kinh Sư tử hống(Mahàsìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp và Luật này, nói lời nói như sau trong …

12. Ðại kinh Sư tử hống Đọc tiếp »