77. Ðại kinh Sakuludàyi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 77. Ðại kinh Sakuludàyi(Mahàsakuludàyin sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa (Khổng Tước Lâm), tu viện các …

77. Ðại kinh Sakuludàyi Đọc tiếp »