36. Ðại kinh Saccaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 36. Ðại kinh Saccaka(Mahàsaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực. Rồi Niganthaputta Saccaka tánh hay ngao du thiên …

36. Ðại kinh Saccaka Đọc tiếp »