32. Ðại kinh Rừng sừng bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 32. Ðại kinh Rừng sừng bò(Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha Moggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Maha …

32. Ðại kinh Rừng sừng bò Đọc tiếp »