43. Ðại kinh Phương quảng

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 43. Ðại kinh Phương quảng(Mahàvedalla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kotthita (Ðại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Sariputta ở, sau khi đến nói …

43. Ðại kinh Phương quảng Đọc tiếp »