46. Ðại kinh Pháp hành

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 46. Ðại kinh Pháp hành(Mahàdhammasamàdàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như …

46. Ðại kinh Pháp hành Đọc tiếp »