33. Ðại kinh Người chăn bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 33. Ðại kinh Người chăn bò(Mahàgopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp …

33. Ðại kinh Người chăn bò Đọc tiếp »