64. Ðại kinh Màlunkyà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 64. Ðại kinh Màlunkyà(Mahà Màlunkyà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như …

64. Ðại kinh Màlunkyà Đọc tiếp »