13. Ðại kinh Khổ uẩn

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 13. Ðại kinh Khổ uẩn(Mahàdukkhakkhanda sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc ấy nhiều Tỷ-kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào thành Savatthi khất thực. Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: “Nay còn …

13. Ðại kinh Khổ uẩn Đọc tiếp »