38. Ðại kinh Ðoạn tận ái

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 38. Ðại kinh Ðoạn tận ái(Mahàtanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu …

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái Đọc tiếp »