117. Ðại kinh Bốn mươi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 117. Ðại kinh Bốn mươi(Mahàcattàrìsaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”. — “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các …

117. Ðại kinh Bốn mươi Đọc tiếp »