63. Tiểu kinh Màlunkyà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 63. Tiểu kinh Màlunkyà(Cula Màlunkyà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn …

63. Tiểu kinh Màlunkyà Đọc tiếp »