96. Kinh Esukàrì

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 96. Kinh Esukàrì(Esukàrì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, và sau …

96. Kinh Esukàrì Đọc tiếp »