104. Kinh Làng Sama

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 104. Kinh Làng Sama(Sàmagàma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia …

104. Kinh Làng Sama Đọc tiếp »