145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na(Punnovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ …

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na Đọc tiếp »

146. Kinh Giáo giới Nandaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 146. Kinh Giáo giới Nandaka(Nandakovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm Tỷ-kheo-ni đi đến bên Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng …

146. Kinh Giáo giới Nandaka Đọc tiếp »

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la(Cùlaràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: “Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải …

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la Đọc tiếp »

148. Kinh Sáu sáu

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 148. Kinh Sáu sáu(Chachakka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

148. Kinh Sáu sáu Đọc tiếp »

149. Ðại kinh Sáu xứ

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 149. Ðại kinh Sáu xứ(Mahàsalàyatanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

149. Ðại kinh Sáu xứ Đọc tiếp »

152. Kinh Căn tu tập

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 152. Kinh Căn tu tập(Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời …

152. Kinh Căn tu tập Đọc tiếp »

Scroll to Top